Skip to content

ZARZĄDZENIE PREZYDENTA MIASTA OPOLA Nr OR-I.0050.458.2016 z dnia 17 sierpnia 2016 r.

 

CENNIK OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z CMENTARZY I URZĄDZEŃ

ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA CMENTARZACH KOMUNALNYCH

W MIEŚCIE OPOLU

 

L.p. Wyszczególnienie rodzaju opłat

Okres ważności

opłaty

Wysokość opłaty

[zł]*

I Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - "do pogrzebu"**    
1. pod grób ziemny 20 lat 700,00
2. pod grób urnowy ziemny 20 lat 400,00
3. pod grób murowany pojedynczy 20 lat 1100,00
4. pod grób murowany rodzinny 99 lat 2500,00
5. pod grób wieloumowy murowany 99 lat 500,00
6. pod grób dziecka 20 lat 200,00
II Opłata za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów - "za życia"**    
1. pod grób ziemny 20 lat 1400,00
2. pod grób umowy ziemny 20 lat 1000,00
3. pod grób murowany pojedynczy 20 lat 2200,00
4. pod grób murowany rodzinny 99 lat 3500,00
5. pod grób wieloumowy murowany 99 lat 900,00
III Kolumbarium NC ***    
1. Nisza umowa w kolumbarium NC 99 lat 2400,00
IV Wznowienie opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów    
1. pod grób ziemny 20 lat 600,00
2. pod grób umowy ziemny 20 lat 400,00
3. pod grób murowany pojedynczy 20 lat 600,00
4. pod grób dziecka 20 lat 200,00
V Opłata za wybudowanie    
1. grobu murowanego jednorazowa 300,00
2. nagrobka jednorazowa 300,00
3. nagrobka dziecięcego jednorazowa 100,00
4. nagrobka urnowego jednorazowa 100,00
VI Opłaty za korzystanie z urządzeń cmentarnych    
1. za udostępnienie kaplicy cmentarnej na ceremonię pogrzebową 1 godzina 200,00
VII Za usługi dodatkowe    
1. nadzór nad pracami kamieniarskimi i budowlanymi – 1 usługa 1 usługa 100,00
2. nadzór nad pochówkiem – 1 usługa 1 usługa 150,00
3. za nadzór nad ekshumacją – 1 usługa 1 usługa 150,00

*     Opłaty ujęte w cenniku są cenami brutto, zawierającymi należny podatek VAT, zgodnie z przepisami obowiązującymi w dacie wykonania usługi.

**   Opłata nie zawiera opłaty wyszczególnionej w poz. nr V cennika, za możliwość wybudaowania grobu murowanego lub nagrobka

*** Opłata nie zawiera opłat wyszczególnionych w pozycjach nr I ptk 5 i nr II ptk 5.

UWAGA !!!

  • Okres 20 lat liczy się od dnia wniesienia lub wznowienia opłaty za udostępnienie miejsca grzebalnego na pochowanie zwłok i prochów
  • Zaległe opłaty za korzystanie z miejsc grzebalnych pobierane są w wysokości 1/20 opłat wymienionych w ptk IV za każdy zaległy rok, licząc od pierwszego nieopłatonego roku
  • Stawki opłat wymienione w ptk IV dotyczą również miejsc grzebalnych istniejących w dniu wejścia w życie ww. opłat